Algemene Voorwaarden Many2More B.V.

Artikel 1: definities.

1.1. opdrachtnemer: Many2More B.V., waaronder in voorkomende gevallen de door haar ingezette hulpkrachten;
1.2. opdrachtgever: degene die een opdracht verstrekt aan Many2More B.V. om al dan niet tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten;
1.3. opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten;
1.4. opdrachtsom: de vergoeding die Many2More B.V. ontvangt voor door haar verrichte werkzaamheden, met uitzondering van doorbelaste kosten.
1.5. doorbelaste kosten: alle kosten die door Many2More B.V. worden gemaakt aan derden in het kader van een deugdelijke uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht;
1.6. hulpkracht: iedere natuurlijke of rechtspersoon die werkzaamheden verricht welke bijdragen aan het vervullen van de opdracht;
1.7. offerte: het aanbod van Many2More B.V. waarin wordt aangeboden een project uit te voeren tegen betaling van de daaraan verbonden kosten waarbij de kosten, werkzaamheden en tijdsduur indicatief zijn.
1.8. Pitch/aanbesteding/bureaucompetitie: de werkzaamheden die op verzoek van een potentiële opdrachtgever worden verricht om een beeld te geven van de mogelijkheden die Many2More B.V. biedt ter verwezenlijking van de door opdrachtgever gestelde doel waarbij de werkzaamheden van Many2More B.V. er op gericht zijn de opdracht aan haar te laten gunnen, waaronder uitdrukkelijk ook (openbare) aanbestedingen;
1.9. vervolgopdracht: de opdracht die tot stand komt als gevolg van deelname door Many2More B.V. aan een pitch dan wel een voorafgaande opdracht;

Artikel 2: toepasselijkheid.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Many2More B.V., zowel bij het tot stand komen als bij de uitvoering van de opdracht die aan Many2More B.V. is verstrekt. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien daar door Many2More B.V. schriftelijk mee is ingestemd. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door Many2More B.V. uitdrukkelijk niet aanvaard, tenzij Many2More B.V. daarmee schriftelijk instemt.
2.2 In het geval van een pitch gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, de bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding die in artikel 7 zijn opgenomen. Bij deelname aan een pitch zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden deel uitmaken van de informatie die de potentiële opdrachtgever ontvangt van Many2More B.V.. Deelname van Many2More B.V. aan een pitch wordt geacht plaats te vinden onder toepassing van deze voorwaarden tenzij de potentiële opdrachtgever daartegen protesteert voordat enig idee door Many2More B.V. is voorgelegd.

Artikel 3: offertes, aanbiedingen.

3.1. Door Many2More B.V. wordt op verzoek van de opdrachtgever een offerte uitgebracht voor aanvang van de opdracht. Een offerte is altijd vrijblijvend van aard, zo lang een offerte niet geaccepteerd is kan deze door Many2More B.V. worden gewijzigd. Een offerte wordt als geaccepteerd beschouwd op het moment dat een door de opdrachtgever ondertekend exemplaar in het bezit van Many2More B.V. is.
3.2. Prijzen die in offertes van Many2More B.V. worden vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3. Door onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen ontstaan tussen de door Many2More B.V. uitgebrachte offerte en de uitvoering van de opdracht. Indien deze situatie zich voordoet zal Many2More B.V. de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
3.4. Een offerte is indicatief, een overschrijding daarvan is dan ook mogelijk. Wanneer deze overschrijding niet meer dan 10% van het geoffreerde bedrag bedraagt wordt zij geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd en is Many2More B.V. niet gehouden de opdrachtgever daar vooraf over te informeren. Voor het bepalen of er sprake is van een overschrijding worden doorbelaste kosten, met uitzondering van de marge daarop, niet meegerekend.
3.5. Een overeenkomst van opdracht tussen Many2More B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door de ontvangst van een verklaring van de opdrachtgever aan Many2More B.V., inhoudende dat de opdrachtgever de offerte, waarop deze algemene voorwaarden worden toegepast, aanvaardt. Indien deze verklaring niet bestaat uit een ondertekend exemplaar van de uitgebrachte offerte zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat een ondertekend exemplaar van de door Many2More B.V. uitgebrachte offerte zo spoedig mogelijk in het bezit van Many2More B.V. komt. Indien de opdrachtgever ondanks een schriftelijk verzoek daartoe niet aan deze verplichting voldoet is Many2More B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de ondertekende offerte in haar bezit is. Wanneer meerdere ondernemingen of vennootschappen gezamenlijk optreden als opdrachtgever zullen zij hoofdelijk verbonden zijn voor nakoming van de verplichtingen jegens Many2More B.V..

Artikel 4: uitvoering van de opdracht.

4.1. Many2More B.V. zal opdrachten die haar door opdrachtgevers worden verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.
4.2. Van het contact tussen opdrachtgever en Many2More B.V. wordt door Many2More B.V. een verslag gemaakt indien Many2More B.V. dat voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht noodzakelijk acht. Een exemplaar van het contactverslag wordt op verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. In het geval tijdens het contact tussen de opdrachtgever en Many2More B.V. een wijziging wordt aangebracht in de verstrekte opdracht zal die wijziging in ieder geval door Many2More B.V. schriftelijk worden vastgelegd.
4.3. Iedere aansprakelijkheid voor communicatiestoornissen wordt door Many2More B.V. uitgesloten. Many2More B.V. zal er in verband met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zorg voor dragen dat verzonden berichten gescand zijn op de aanwezigheid van virussen. De opdrachtgever zal op gelijke wijze zorgen dat berichten die gericht zijn aan Many2More B.V. vrij van virussen worden verzonden. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van technische storingen in computer, communicatie en audiovisuele apparatuur wordt door Many2More B.V. uitgesloten.
4.4. Many2More B.V. is te allen tijde gerechtigd om voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen voor rekening van opdrachtgever. Bij het selecteren van derden zal Many2More B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Op de dienstverlening van derden in het kader van de uitvoering van de aan Many2More B.V. verstrekte opdracht zijn deze algemene voorwaarden integraal van toepassing. Voor zover de ingeschakelde derde eigen algemene voorwaarden hanteert behoudt Many2More B.V. zich het recht voor om zich tegenover de opdrachtgever te beroepen op de inhoud van die algemene voorwaarden.
4.5. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is uitgesloten. Dat wil zeggen dat een opdracht altijd wordt verstrekt aan Many2More B.V. en niet aan een individuele werknemer of vertegenwoordiger van Many2More B.V.
4.6. Kosten die door Many2More B.V. worden gemaakt bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht worden doorberekend aan de opdrachtgever. Hieronder zijn in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: porto-, verzend-, druk- en productiekosten, verzekeringspremies en belastingen, kosten voor accommodaties, congrescentra, reis en verblijfskosten. Het staat Many2More B.V. altijd vrij om vooruitbetaling van deze bedragen te vragen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden.
4.7. De uitvoering van de opdracht wordt geacht plaats te vinden in de vestigingsplaats van Many2More B.V., tenzij anders is overeengekomen. Ook betalingen door de opdrachtgever aan Many2More B.V. vinden plaats in de vestigingsplaats van Many2More B.V. op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening.
4.8. Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn mogelijk indien de wens tot wijziging schriftelijk door de opdrachtgever aan Many2More B.V. bekend is gemaakt en Many2More B.V. schriftelijk heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging. Eventuele meer of minder kosten die verband houden met een wijziging van de opdracht komen ten laste dan wel ten gunste van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Indien vanwege de spoedeisendheid of om een andere reden niet voldaan wordt aan het vereiste van schriftelijke wijziging van de opdracht komt het risico van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever. Overschrijding van de in de offerte vermelde termijnen als gevolg van een wijziging in de opdracht worden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd.
4.9. Many2More B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een vertraagde uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht uit voor zover deze het gevolg is van overmacht.
4.10. Indien de opdrachtgever persoonsgegevens zoals bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Many2More B.V., vrijwaart zij Many2More B.V. voor alle gevolgen die de wet aan het verwerken van die gegevens verbind. De opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Many2More B.V. te verklaren dat het ter beschikking stellen van die gegevens door de opdrachtgever geheel in overeenstemming geschiedt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever is of wordt in alle gevallen als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemerkt.
4.11. Indien persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan Many2More B.V. worden verstrekt, anders dan in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, worden die gegevens niet verstrekt aan derden. Many2More B.V. zal deze gegevens slechts gebruiken om informatie te geven over haar eigen dienstverlening. In de door Many2More B.V. verzamelde persoonsgegevens wordt op eerste schriftelijk verzoek inzage geboden aan diegene wiens gegevens het betreft. Wanneer de betrokkene daar schriftelijk om verzoekt zullen de verwerkte gegevens worden aangepast of verwijderd door Many2More B.V.. De betrokkene ontvangt bericht na de verwerking van de verzochte wijzigingen.
4.12. Wanneer voor de uitvoering van de aan Many2More B.V. verstrekte opdracht gebruik wordt gemaakt van adresgegevens in de breedste zin van het woord, die door de opdrachtgever zijn aangeleverd, staat de opdrachtgever er voor in dat deze gegevens voldoen aan toepasselijke regelgeving. In het bijzonder staat opdrachtgever er voor in dat telefoonnummers zijn verkregen en kunnen worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet en vrijwaart Many2More B.V. ter zake.

Artikel 5: betaling, incasso en opschorting.

5.1. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van door Many2More B.V. verzonden facturen binnen veertien dagen. Facturen die betrekking hebben op de levering van diensten door derden ten behoeve van de uitvoering van de aan Many2More B.V. verstrekte opdrachten dienen, behoudens andersluidende afspraken, vooraf te worden voldaan. Hieronder worden uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend verstaan commercialproductie, ether, druk en overige mediakosten, maar ook locatiekosten, catering, faciliteiten en accommodatie.
5.2. Many2More B.V. is gerechtigd tot het vragen van een voorschot voor uit te voeren werkzaamheden. Op het moment dat het door Many2More B.V. gevraagde voorschot is voldaan zal met de uitvoering van de opdracht worden aangevangen.
5.3. Tijdens de looptijd van de opdracht is Many2More B.V. bevoegd deelfacturen te verzenden, tenzij deze bevoegdheid schriftelijk is uitgesloten.
5.4. Indien de opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende aanmaning, na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft, is Many2More B.V. gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.5. Indien betaling door de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen is de opdrachtgever rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand of gedeelte daarvan de geldende handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW, met een opslag van 2%. Voor de berekening van verschuldigde rente geldt een gedeelte van een maand als volledige maand. Een en ander onverminderd het recht van Many2More B.V. op vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten en het recht van Many2More B.V. op volledige schadevergoeding.
5.6. Indien de opdrachtgever ondanks een daartoe strekkende sommatie nog altijd in gebreke blijft zal Many2More B.V. haar vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geven. De daarmee verbonden kosten zullen in dat geval voor rekening van opdrachtgever komen. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
5.7. Wanneer de in artikel 5.6 bedoelde vordering betrekking heeft op door of namens Many2More B.V. vervaardigde werken die bescherming genieten uit hoofde van rechten zoals bedoeld in artikel 1019 Rv. e.v., is opdrachtgever de werkelijke proceskosten voor het incasseren van die vordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van art. 1019h Rv, met een minimum van € 10.000,-.

Artikel 6: klachten, reclames en aansprakelijkheid.

6.1. Zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld bij Many2More B.V.. De aard en omvang van de gebreken dient daarbij zo nauwkeurig mogelijk te worden gespecificeerd.
6.2. Onzichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen nadat zij ontdekt zijn dan wel redelijkerwijs ontdekt konden worden, schriftelijk te worden gemeld bij Many2More B.V. op de wijze die onder a is omschreven.
6.3. Reclames over door Many2More B.V. verzonden facturen dienen binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur te zijn ontvangen door Many2More B.V.. Reclames zijn niet van invloed op de betalingstermijn van de betreffende factuur, behoudens schriftelijke instemming door Many2More B.V.. Indien binnen de gestelde termijn niet gereclameerd is, vervalt het recht daartoe voor de opdrachtgever.
6.4. Indien er een aansprakelijkheid rust op Many2More B.V. wordt deze in alle gevallen beperkt tot de opdrachtsom, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis. Aansprakelijkheid van Many2More B.V. is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering die haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen uitkeert, vermeerderd met het door Many2More B.V. op basis van de afgesloten polis verschuldigde eigen risico. In het kader van dit artikel wordt onder gebeurtenis ook verstaan een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding en eigendomsvoorbehoud.

7.1. Indien door of namens de opdrachtgever objecten worden openbaargemaakt of verveelvoudigd in de zin van de auteurswet die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op beschermde rechten van derden of wettelijke voorschriften. Voor zover nodig vrijwaart opdrachtgever Many2More B.V. voor iedere schade, zowel direct als indirect, financieel en anderszins, waartoe Many2More B.V. wordt aangesproken.
7.2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen die voortvloeien uit de door Many2More B.V. uitgevoerde werkzaamheden blijven eigendom van Many2More B.V.. Voor zover deze rechten vatbaar zijn voor overdracht zullen deze rechten door Many2More B.V. aan de opdrachtgever worden overgedragen bij het voltooien van de opdracht indien overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden van overdracht tussen Many2More B.V. en haar opdrachtgever. Voor zover het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten berust bij derden, die door Many2More B.V. in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld, zal Many2More B.V. op verzoek van de opdrachtgever in overleg treden met deze derden teneinde de overdracht daarvan te bevorderen. Overdracht van Intellectuele eigendomsrechten zal slechts plaatsvinden indien de opdrachtgever voldaan heeft aan alle verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die met Many2More B.V. zijn gesloten.
7.3. Bij deelname aan een pitch is de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar in het kader van de pitch door Many2More B.V. wordt gepresenteerd. Intellectuele eigendomsrechten op de door Many2More B.V. in het kader van een pitch gepresenteerde ideeën, blijven te allen tijde eigendom van Many2More B.V.. Indien de opdracht niet aan Many2More B.V. wordt gegund is het de opdrachtgever verboden gebruik te maken van de door Many2More B.V. gepresenteerde ideeën, ontwerpen, vormen en werkwijzen, behoudens schriftelijke toestemming van Many2More B.V..
7.4. Indien in het kader van de uitvoering van een aan Many2More B.V. verstrekte opdracht zaken worden geleverd aan de opdrachtgever, blijft het eigendomsrecht van die zaken berusten bij Many2More B.V. totdat alle verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever volledig zijn nagekomen.

Artikel 8: slotbepalingen.

8.1. Geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van opdrachten door Many2More B.V. worden bij uitsluiting beoordeeld door de Rechtbank te Amsterdam aan de hand van Nederlands Recht.
8.2. Overdracht van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Many2More B.V., zowel onder algemene als bijzondere titel, is niet mogelijk. Indien overdracht om welke reden dan ook wenselijk wordt geacht zullen partijen daar afzonderlijk overeenstemming over moeten bereiken, welke overeenkomst schriftelijk dient te worden vastgelegd.